Aanstaande maandag informatiebijeenkomst gedupeerden Excelsior

Aanstaande maandagavond 21 februari 2011 om 19.30 uur zullen enkele juristen in het Supportershome aanwezig zijn om vragen te beantwoorden die zijn gerezen na het ontvangen van de strafbeschikking door de gedupeerden van de treinreis naar Rotterdam om de wedstrijd tegen Excelsior te bezoeken.


Bij de Supportersvereniging zijn enkele vragen binnengekomen wat een dergelijke strafbeschikking inhoudt, hoe je verzet kunt instellen, wat de eventuele gevolgen zijn van een dergelijke strafbeschikking etc. Om alle gedupeerden zo goed mogelijk te informeren, hebben we besloten om een informatiebijeenkomst te organiseren. Hier kunnen de gedupeerden vragen stellen en eventueel hulp krijgen bij het indienen van hun verzet. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Supportershome.

Omdat de periode van verzet maar twee weken duurt, is enige haast geboden. De juridische commissie van de Supportersvereniging heeft inmiddels een voorbeeldbrief opgesteld, waarmee je het eventuele verzet kan indienen. De vraag nu is of degenen die een boete hebben gekregen in verzet moeten gaan. Daar zit een zeker risico aan, want de officier kan een hogere straf opleggen: hechtenis of een zwaardere geldboete (tot 3800,-). Bij veroordeling met een hogere straf zijn er ook nog andere nadelige gevolgen. Deze worden onder andere hieronder weergegeven.

Kun je niet wachten tot maandagavond? Hier volgt enige achtergrondinformatie bij een strafbeschikking en maak zelf de afweging. Klik hier voor de voorbeeldbrief.

Informatie m.b.t. strafbeschikking
Het betreft een strafbeschikking oftewel een boete en dit betekent dat het geen transactievoorstel is. De delictsomschrijving zoals gezien door de Juridische Commissie betreft het overtreden van art.2.4.4. lid 1 onder b van de APV van de Gemeente Rotterdam van 2008. Op deze overtreding staat een geldboete van ten hoogste de 2e categorie (max. € 3800,-). De artikelen uit de APV gelden niet als de art. 424 Sr (straatschenderij), 426 bis Sr (belemmeren van anderen aan de openbare weg) en art. 431 Sr gelden. Het zijn allemaal overtredingen en geen misdrijven. Het overtreden van een artikel uit een verordening zoals de APV is een overtreding. Dit volgt uit art. 154 lid 3 Gemeentewet. Dit laatste is van belang. Als je een strafbeschikking betaalt dan krijg je een aantekening in de justitiële documentatie. Dit gebeurt niet als je een boete krijgt van onder de 100 euro of als het een overtreding is.

De eerste aanschrijving
In een strafbeschikking verklaart de officier van justitie dat een persoon schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. Ook staat in de strafbeschikking welke straf wordt opgelegd. De opgelegde straf kan het betalen van een geldboete aan het CJIB zijn. Het CJIB verstuurt de strafbeschikking waarin de beslissing van de officier van justitie is vastgelegd. In de rechterbovenhoek van de aanschrijving staat dan de term ‘strafbeschikking’. In de strafbeschikking staan de gegevens van het strafbare feit, de opgelegde straf(fen), de datum waarop de strafbeschikking is uitgevaardigd en door wie de strafbeschikking is uitgevaardigd.

In een aantal gevallen verstuurt het CJIB de strafbeschikking niet, maar wordt deze persoonlijk uitgereikt door de officier van justitie. Als de strafbeschikking is uitgereikt, ontvangt de persoon daarna apart een aanschrijving van het CJIB. Daarop is aangegeven op welke datum de geldboete uiterlijk moet worden betaald. Ook is een acceptgiro bij deze aanschrijving gevoegd.

De strafbeschikking kan, net als een transactie of een veroordeling door de rechter, worden opgenomen in de Justitiële Documentatie. Bij een strafbeschikking gebeurt dit over het algemeen als:
· u een misdrijf heeft gepleegd;
· uw boete voor een overtreding 100 euro of hoger is.

Wilt u meer weten over de gevolgen van opname in de Justitiële Documentatie? Kijk dan op www.justid.nl, onder ‘producten en diensten’.

De strafbeschikking kan ook gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wilt u meer weten over de VOG? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl

Termijn voor verzet
Bent u het niet eens met de strafbeschikking, dan kunt u verzet instellen bij de officier van justitie. In dat geval moet u niet betalen. De officier van justitie moet uw verzet twee weken na kennisneming van de strafbeschikking hebben ontvangen. In sommige gevallen geldt dat, als u niet binnen twee weken kennis van de strafbeschikking heeft kunnen nemen, de termijn om verzet in te stellen uiterlijk zes weken na dagtekening eindigt. Deze datum staat dan op de strafbeschikking. Na deze datum is de strafbeschikking definitief. Als u geen verzet instelt, komt vast te staan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit.

Hoe stelt u verzet in?
Verzet instellen kan op twee manieren:
· Bij voorkeur schriftelijk. Het adres waar u verzet instelt, staat op de achterzijde van de strafbeschikking.
· In persoon. Dit kan aan de balie bij het arrondissementsparket van de plaats waar het strafbare feit is gepleegd. Het verzet in persoon kan worden ingesteld door u, uw advocaat of door een persoon die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.
U kunt telefonisch geen verzet instellen.
Naast de brief waarmee u verzet instelt – het zogenaamde verzetsschrift – dient u een kopie van de strafbeschikking te verstrekken, of een nauwkeurige aanduiding van de strafbeschikking. Daarnaast vermeld u in ieder geval de volgende gegevens:
· Uw naam.
· Het CJIB-nummer.
· De dagtekening van de strafbeschikking.
· De instantie die de strafbeschikking heeft uitgevaardigd (de officier van justitie of de opsporingsambtenaar).
Het verzetschrift moet zijn voorzien van een dagtekening en uw handtekening.
Verder kunt u in het verzetschrift uitleggen waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking. In het verzetschrift kunt u een correspondentieadres in Nederland opgeven. Mededelingen over de strafzaak worden dan daar naartoe gezonden. De officier van justitie geeft u bericht over de behandeling van het verzet.

Vervolgactie verzetschrift
Wanneer u verzet instelt, legt de officier van justitie uw zaak voor aan de rechter. De officier van justitie kan dan op de rechtszitting een zwaardere sanctie eisen. Het vervolg van de zaak is afhankelijk van de uitspraak van de rechter.
Naar aanleiding van uw verzet kan de officier van justitie ook beslissen de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Als de officier van justitie de zaak wijzigt, ontvangt u een gewijzigde strafbeschikking. Uw verzet blijft dan nog wel van kracht. Indien u het dan nog niet eens bent met de Strafbeschikking, dient u wederom niet te betalen. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt de zaak aan het Openbaar Ministerie (OM) overgedragen en neemt het OM uw verzet verder in behandeling. Wanneer de officier van justitie uw strafbeschikking intrekt (uw zaak wordt dan geseponeerd), is de strafvervolging beëindigd.
Door verzet tegen de strafbeschikking wordt het inningsproces (tijdelijk) stopgezet. Dit gebeurt niet wanneer de officier van justitie van mening is dat de verzetstermijn is verstreken.
Meer informatie over het instellen van verzet (bijvoorbeeld bij welke officier van justitie u dit moet doen en wat de exacte termijn is) staat op de strafbeschikking.

Namens Juridische Commissie Supportersvereniging FC Groningen.

Dian de Bruijn & Linda van der Heide

Bronvermelding:
www.rijksoverheid.nl
www.justid.nl
www.cjib.nl