Zorgen Supportersvereniging uitgebreid besproken

Een grote afvaardiging van FC Groningen heeft dinsdagavond een uitgebreid gesprek gevoerd met het bestuur van de Supportersvereniging FC Groningen. De officiële vereniging van de fans van de Trots van het Noorden had vorige week hiertoe opgeroepen middels een open brief aan de clubleiding, waarin de vereniging haar zorgen had geuit over de huidige staat van FC Groningen.

Onder aanvoering van algemeen directeur Hans Nijland schikten daarom diverse FC-vertegenwoordigers om tafel met het bestuur van de supportersvereniging om tekst en uitleg te verschaffen. Voorzitter John Schurer leidde het ruim drie uur durende inhoudelijke stevige gesprek en zette namens de supporters drie hoofdpunten op de agenda: de sfeer en beleving rondom FC Groningen, het gevoerde en te voeren sportieve beleid van de club en de financiële situatie bij FC Groningen…


1. Sfeer en beleving

De Supportersvereniging van FC Groningen concludeert op basis van signalen uit de achterban dat de betrokkenheid bij de club aan het afglijden is. Volgens de vertegenwoordigers van de fans herkennen steeds meer supporters zich niet meer in het elftal en staat de club te ver van haar achterban af. Deels komt dat wellicht door tegenvallende prestaties, maar ook de wisselwerking met het elftal is niet meer wat het geweest is, omdat er te weinig ‘persoonlijkheid’ in het elftal zit. Ook herkennen supporters zich niet altijd in de communicatie-uitingen vanuit de club, waarbij soms het gevoel ontstaat dat commercie belangrijker is dan het supportersbelang.

FC Groningen zegt deze zorg te delen. De club is op de hoogte van de geluiden in Euroborg en is druk bezig met het maken van plannen om het enthousiasme onder de aanhang weer terug te krijgen en de sfeer en beleving weer een impuls te geven.

Wisselwerking
Om de wisselwerking tussen het publiek en het elftal te verbeteren, zal een vertegenwoordiger van de Supportersvereniging op korte termijn een presentatie gaan verzorgen voor de selectie van FC Groningen. Deze persoon zal de spelers het FC Groningen-gevoel proberen over te brengen en daarbij aangeven wat supporters van spelers in – maar ook buiten – het veld verwachten en hoe fans het wel en wee van de club beleven.

Nijland vertelde dat er vorige week binnen de spelersraad al over de wisselwerking met het publiek is gesproken. De spelers erkennen dat het van groot belang is de afstand tussen elftal en publiek te verkleinen en zijn van goede wil hieraan te werken.

Volle Euroborg
Tevens heeft de (seizoen)kaartverkoop hoge prioriteit omdat de club er alles aan is gelegen een vol stadion te hebben, zodat de vertrouwde sfeer in Euroborg weer terugkeert. Daarom zal FC Groningen zich op dit gebied hard inspannen, onder meer met het doel de huidige kaarthouders ook volgend jaar weer te binden en ook nieuwe en/of nieuwe ‘oude’ supporters warm te maken voor een vaste plek in Euroborg. De nieuw aangestelde marketeer binnen FC Groningen, Edwin Froma, heeft dit onderwerp als prioriteit aangemerkt en hij zal met het bestuur van de Supportersvereniging in overleg treden voor handvatten voor de te voeren strategie en om input te krijgen voor campagnes en acties.

Raad van Commissarissen
Tot slot heeft het bestuur van de Supportersvereniging FC Groningen voorgesteld een lid af te vaardigen aan de Raad van Commissarissen, zodat die persoon supportersaangelegenheden binnen de club kan monitoren. Algemeen directeur Hans Nijland merkte hierbij op dat de leden van de Raad van Commissarissen – in tegenstelling tot vroeger toen er nog met een bestuur werd gewerkt – geen afzonderlijke portefeuilles hebben, maar uiteraard wel over specifieke kennis op verschillende terreinen beschikken, daarnaast het door de directie gevoerde beleid toetsen en op afstand toezicht houden – en dus geen operationele rol hebben – en dat de commissarissen niet door de directie van FC Groningen worden aangesteld. Niettemin zal hij het voorstel samen met mededirecteur Robbert Klaver voorleggen aan de Raad van Commissarissen.

2. Sportief beleid

De Supportersvereniging maakt zich zorgen over het niveau van de huidige selectie en constateert dat de prestaties de laatste seizoenen eerder af- dan toenemen. Het aan- en verkoopbeleid is punt van kritiek en tevens worden vraagtekens gezet bij de scouting. Het bestuur erkent dat het technische beleid de laatste jaren uitstekend is geweest, maar vraagt zich nu af of een andere koers gewenst is om tot andere technische inzichten te komen en om weer een elftal op het veld te krijgen waarmee het publiek meer gevoel en binding – ‘een klik’ – heeft.

Koerswijziging
Nijland zegt blij te zijn tekst en uitleg te kunnen geven over dit onderwerp en verwijst daarbij naar het onlangs verschenen beleidsplan van de club ‘Op weg naar 2016’, waarin onder meer het technische beleid voor de komende jaren wordt beschreven. Hierin is een duidelijke koerswijziging op technisch gebied te zien, waarbij er meer aandacht zal worden gegeven aan de doorstroming van eigen opgeleide talenten naar de eerste selectie en dat spelers die van ver worden gehaald alleen naar FC Groningen komen als deze spelers een duidelijke sportieve en financiële meerwaarde hebben voor de selectie en direct van toegevoegde waarde zijn. Ook wil FC Groningen middels opgewaardeerde salarissen sleutelspelers langer binden, waardoor de binding tussen supporters en elftal ook toe zal nemen.

Uitdragen
Het bestuur van de Supportersvereniging is verheugd te horen dat er kritisch is en wordt gekeken naar de totale operationele organisatie, maar constateert dat de club deze koerswijziging op technisch gebied tot nu toe te weinig actief heeft uitgedragen. De club zegt toe beschikbare communicatiemiddelen te zullen gaan inzetten waarbij technisch manager Henk Veldmate de boodschap breed kan verkondigen. Het bestuur denkt dat hierdoor een groot deel van de achterban meer inzicht en begrip zal krijgen voor de keuzes die de komende jaren gemaakt zullen gaan worden en dat de supporters zich ook meer in dit technische beleid zullen kunnen vinden.

3. Financieel beleid

Tot slot werd tijdens de bijeenkomst de financiële stand van zaken bij FC Groningen uitgebreid doorgenomen en besproken. Het bestuur uitte daarbij met name haar zorg over het jaarlijks terugkerende begrotingstekort en vroeg zich sterk af of de club hierdoor niet het mes op de keel heeft om jaarlijks gedwongen een transfer te realiseren, zodat de gaten in de begroting kunnen worden gedicht. Het gevaar is hierbij in de ogen van de supporters dat er een moment kan ontstaan waarop FC Groningen geen speler binnen haar selectie heeft, die een groot kapitaal vertegenwoordigt.

Bovendien begrijpen supporters soms niet hoe het mogelijk is dat er aan de ene kant grote transfersommen binnen komen, maar er aan de andere kant een begrotingstekort is. Ook hierin zou de club richting supporters duidelijker en transparanter kunnen communiceren over de financiële staat van de club.

De FC-afvaardiging begreep de opmerkingen en de financiële vraagstukken die op tafel werden gelegd, maar concludeerde de volgende feiten:
– FC Groningen heeft het afgelopen seizoen een positief netto resultaat van 1,4 miljoen geboekt;
– FC Groningen heeft een positief eigen vermogen van ruim 4 miljoen euro;
– De KNVB heeft FC Groningen ingedeeld in categorie 3, bestaande uit de meest gezonde betaald voetbal organisaties in Nederland;
– FC Groningen kan al haar financiële verplichtingen nakomen, zoals het betalen van de huur van het stadion en de rekeningen voor het gas, water en licht.

Begrotingstekort
De club heeft op de jaarlijkse traditionele persdag aan het begin van dit seizoen gecommuniceerd dat het begrotingstekort dit seizoen 500.000 euro zal bedragen. Gezien de tijdsgeest vindt de clubleiding dit tekort te overzien.

FC Groningen heeft tijdens diezelfde persdag tevens aangegeven dat het zo snel mogelijk tot een balans wil komen waarop het inkomsten- en uitgavenpatroon met elkaar in evenwicht zijn. In het eerder genoemde beleidsplan van de club is dit dan ook een speerpunt van de club.

Economische crisis
Nijland liet samen met financieel manager Marc-Jan Oldenbandringh weten dat het vanwege de economische crisis, die in tegenstelling tot eerdere verwachtingen haar dieptepunt zeker binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) nog niet heeft bereikt, FC Groningen ook voor het seizoen 2013/2014 waarschijnlijk nog niet zal gaan lukken een sluitende begroting te presenteren. De economische tegenwind houdt nog aan en hiervan ondervindt FC Groningen nog steeds de nadrukkelijke gevolgen. Er was gehoopt op commerciële groei, maar deze blijft op dit moment op hetzelfde niveau. De commerciële afdeling onder aanvoering van Klaver is echter met interessante plannen bezig om nieuwe bronnen aan te boren en andere inkomsten te genereren.

Bedrijfsresultaat
Vervolgens werd gevraagd hoe de club tegen het negatieve bedrijfsresultaat van 2011/2012 aankijkt. Dit is uiteraard een zorg die FC Groningen met de supportersvereniging deelt, maar waarbij de kanttekening dient te worden geplaatst dat dit bedrijfsresultaat negatief wordt beïnvloed door incidentele lasten zoals het zogenaamde Lente-akkoord.

Door de negatieve bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren heeft FC Groningen voor de komende beleidsperiode de doelstelling geformuleerd om de bedrijfsexploitatie in evenwicht te brengen. Het technische beleid gericht op jeugdige talenten uit de eigen opleiding sluit hier dan ook goed bij aan.

Het positieve netto resultaat over 2011/2012 werd gerealiseerd door positieve transferresultaten. Nijland vertelde dat alle clubs in Nederland – en dus ook FC Groningen – in meer of mindere mate afhankelijk zijn van het realiseren van grote en minder grote transfers en dat dit al jaren het geval is. Nijland erkent de financiële druk bij de club, maar geeft tegelijkertijd aan dat er komende zomer voor FC Groningen geen financiële noodzaak is een speler te verkopen.

Conclusie
Daarop beëindigde voorzitter Schurer de bijeenkomst in het Supportershome. Het bestuur van de Supportersvereniging dankte de afvaardiging van FC Groningen voor hun komst en voor de uitgebreide open en transparante uitleg en toelichting. De Supportersvereniging zal de vinger aan de pols houden.

De FC-afvaardiging bedankte op haar beurt de supportersvereniging omdat de open brief de betrokkenheid van de supporters toont en dat dit alles zegt over de manier waarop we met elkaar het beste voor hebben met FC Groningen.

Alle aanwezigen concludeerden uiteindelijk dat het een kritische en nuttige bijeenkomst was geweest, waarbij er meer wederzijds begrip en duidelijkheid was gekomen met slechts één gezamenlijk doel: het belang en welzijn en de toekomst van FC Groningen.