Beleid

De Supportersvereniging FC Groningen is in 1984 opgericht opgericht om de onderlinge band tussen supporters en de band tussen supporters en de club te verstevigen en om de voetbalclub FC Groningen op allerlei manieren te ondersteunen. In de loop der jaren is de vereniging ook steeds meer gaan doen om de belangen van supporters zo goed mogelijk te behartigen.

Betrokkenheid
De Supportersvereniging probeert om de binding tussen supporters onderling en met de club zo groot mogelijk te laten zijn. Zo heeft de vereniging een eigen Supportershome, dat tijdens wedstrijddagen de ontmoetingsplaats is voor de leden. Ook de spelers laten er geregeld hun gezicht zien, zodat fans gemakkelijk met de spelers in contact kunnen komen. Daarnaast zijn de spelers en de technische staf ook aanwezig bij diverse andere activiteiten zoals het forum na afloop van de Algemene Ledenvergadering, de Nieuwjaarsborrel en de spelersafscheid. Leden worden verder via het clubmagazine d’Olle Grieze en de website op de hoogte gehouden over zaken die binnen de club, de vereniging en supportersland spelen.

Ondersteuning FC Groningen
De Supportersvereniging ondersteunt FC Groningen op diverse fronten. Niet alleen in financiële zin, maar ook door middel van materialen of het beschikbaar stellen van vrijwillige werkzaamheden. Het schenken van doelnetten en vlaggen, het organiseren van de wedstrijdmascotte en de Shoot-Out-competitie, de medeorganisatie van het 25-jarig jubileum en de verkiezing van de speler van de eeuw waren hier voorbeelden van. Het meest in het oog springend was de organisatie van de jaarlijkse Open Dag. De Open Dag werd in het Oosterparkstadion altijd door de Suppportersvereniging georganiseerd, met ondersteuning van de FC. Na de overgang naar de Euroborg zijn de rollen omgedraaid en ondersteunt de Supportersvereniging nu de FC bij het jaarlijkse evenement.

De jeugd heeft de toekomst en dit geldt zeker voor de jeugdspelers van FC Groningen. Waar de Supportersvereniging voorheen jaarlijks een financiële bijdrage leverde, gaat de Supportersvereniging tegenwoordig actiegerichter te werk. Samen met de FC wordt periodiek gekeken waar de jeugdafdeling behoefte aan heeft en de Supportersvereniging probeert hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Naast deze vorm van sponsoring wordt de jeugd uitgebreid belicht in het cluborgaan d’Olle Grieze. Op deze wijze wil de vereniging haar leden bewegen om regelmatig een kijkje te nemen bij de wedstrijden van de jeugdselecties.

Op wedstrijddagen en bij andere bijzondere gelegenheden verzorgen de Groningen Fanatics allerlei acties om de sfeer in het stadion te verhogen en de FC en haar supporters op te zwepen. De Groningen Fanatics zijn ontstaan vanuit het sfeerteam van de Supportersvereniging. Per 1 juli 2009 zijn de Groningen Fanatics zelfstandig geworden als een eigen onafhankelijke stichting. De Supportersvereniging ondersteunt de Groningen Fanatics met een jaarlijkse financiële bijdrage.

Belangenbehartiging
Sinds 2007 beschikt de Supportersvereniging over haar eigen ombudsman en een portefeuille Juridische Zaken waarin meerdere juristen met verschillende aandachtsgebieden zitting hebben. Leden die geconfronteerd worden met problemen ten aanzien van FC Groningen, het stadion, de infrastructuur etc. kunnen een beroep doen op de juridische afdeling van de vereniging. Gezamenlijk zal er gestreefd worden naar een optimale oplossing voor alle partijen.

De Supportersvereniging beschikt eveneens over een commissie die structureel overleg heeft met FC Groningen en andere ketenpartners over het uitwedstrijdenbeleid. Zaken als de wijze waarop je naar een uitwedstrijd reist en via welke wegen een kaartje bemachtigd kan worden, wordt in dit overleg besproken. Vanuit deze commissie worden één of meerdere leden afgevaardigd naar de vooroverleggen met politie, OM, clubs en gemeente om een zo gunstig mogelijke regeling voor de FC-supporters af te dwingen.

Verder heeft een delegatie van het bestuur van de vereniging maandelijks overleg met het management van FC Groningen waarin diverse zaken besproken worden die op dat moment leven binnen de supporters, de vereniging en FC Groningen. Ook is de vereniging sinds 2009 met een zetel vertegenwoordigd in de klankbordgroep van FC Groningen, waarin tevens zaken worden besproken die op dat moment leven onder supporters.

Lief en Leed
Er is meer dan voetbal, vandaar dat de Supportersvereniging ook op andere fronten actief is. Regelmatig toont de vereniging haar betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, zoals financiële ondersteuning bij benefietwedstrijden van FC Groningen ten behoeve van goede doelen. Ook andere belangrijke zaken, zoals het sturen van kaartjes bij geboorte, ziekte of overlijden van mensen binnen de vereniging en de club, en het afscheid nemen van vertrekkende spelers, behoren tot de activiteiten van de Supportersvereniging.