Nasleep Excelsior uit

Inmiddels zal (bijna) iedereen die verzet heeft aangetekend tegen de strafbeschikking die is uitgereikt naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de uitwedstrijd tegen Excelsior van 17 december 2010 een brief van de Officier van Justitie hebben ontvangen waarin is gemeld dat de strafbeschikking is geseponeerd. Er zal geen verder onderzoek worden gedaan en de zaak is daarmee af. Alleen als er door een derde partij om vervolging wordt gevraagd of als er geheel nieuwe feiten blijken te zijn, kan de Officier van Justitie het onderzoek heropenen.

Een strafblad?
De term strafblad bestaat niet meer; het gaat tegenwoordig om een uittreksel van het Justitieel Documentatiesysteem. Wordt (het sepot van) de strafbeschikking opgenomen in dit JD? De volgende regels gelden voor opname van een feit in de JD:
Er moet sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of de opgelegde boete/transactie moet tenminste 100 Euro bedragen.
De wet gaat uit van een zo volledig mogelijke registratie. Uitgangspunt daarbij is dat ‘alle’ beslissingen van het Openbaar Ministerie en ‘alle’ uitspraken van de Rechterlijke Macht dienen te worden geregistreerd. Dat betekent dat ook de zogenaamde niet-onherroepelijke gegevens, waartegen nog verzet of beroep ingesteld kan worden, in de justitiële documentatie worden geregistreerd. De aldus geregistreerde gegevens worden op verzoek aan de in het Besluit justitiële gegevens genoemde instanties/personen verstrekt.

Inzage in de JD
Als je gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot inzage in de systemen van de Justitiële Informatiedienst, dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan zowel schriftelijk als door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl. Dit verzoek, zowel schriftelijk als via de e-mail moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer en dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs.
Je wordt vervolgens schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de rechtbank in het gebied waar je woont. Hiervoor dien je € 4,54 te betalen.
Voor verwijdering is het echter noodzakelijk dat door middel van een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld dat de betrokkene onterecht als verdachte is aangemerkt, bijvoorbeeld als gevolg van een persoonsverwisseling.
Daarnaast kunnen de gegevens gewijzigd worden. De geregistreerde gegevens worden alleen gewijzigd als duidelijk is dat deze qua inhoud afwijken van het rechterlijke vonnis.

Schadevergoeding en klacht indienen
Van enkele leden kregen wij de vraag of het mogelijk is om een schadevergoeding te eisen van de politie Rotterdam in verband met de gang van zaken op 17 december 2010. De kans van slagen van een dergelijke eis achten wij klein.

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding moet je kunnen aantonen dat iemand anders onrechtmatig heeft gehandeld en dat het hem toe te rekenen is dat er bij jou door dat onrechtmatige handelen schade is ontstaan. In het geval van de politie zal dit in het algemeen alleen worden aangenomen als er bijvoorbeeld onnodig excessief geweld is gebruikt. Het hoort bij de taak van de politie om de publieke ruimte (waaronder een treinstation) te bewaken. Om die taak uit te voeren heeft de politie bepaalde bevoegdheden waaronder het vasthouden en ondervragen van verdachten. Onrechtmatig handelen van de politie kan verder worden aangenomen als iemand kennelijk ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Bijvoorbeeld als de politie bij een huiszoeking bij een verkeerd adres de voordeur beschadigt. Als je zaak geseponeerd wordt omdat je ten onrechte als verdachte bent aangemerkt, maak je wellicht meer kans om een schadevergoeding te krijgen. In (de meeste van) jullie zaken is geseponeerd omdat er te weinig bewijs was. Hieruit blijkt dus niet dat je ten onrechte als verdachte zou zijn aangemerkt. Dat achteraf blijkt dat er te weinig bewijs is om de verdachte verder te vervolgen (de zaak wordt geseponeerd), is nog geen reden om aan te nemen dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld.
Indien je besluit om wel schadevergoeding te eisen, ondanks bovenstaande, dan moet je die vragen bij een rechter. Je spant dan een rechtszaak aan tegen de ander waarin je om schadevergoeding vraagt. Om toegang te krijgen tot een rechter moet je voorafgaand aan de rechtszaak een bepaald geldbedrag betalen, het zogenaamde griffierecht. Dit zou € 260,- zijn. Het is de vraag of het je dit bedrag waard is om te proberen om het bedrag van je treinkaartje plus je ticket voor de wedstrijd terug te krijgen.

Er is echter wel een manier om je ongenoegen te uiten over de manier waarop je behandeld bent. Dit kun je doen door een klacht in te dienen bij de politie Rotterdam waarin je aangeeft het niet eens te zijn met de manier waarop de politie heeft gehandeld. Hierin zou je kunnen aangeven dat je vindt dat de politie je het bedrag van het ticket zou moeten vergoeden. Dit is dan geen officieel verzoek om schadevergoeding en de politie hoeft er dan ook niet op in te gaan, maar je hebt dan wel aangegeven hoe je tegen de zaak aankijkt.

Hoe je een klacht in kunt dienen bij de politie kun je lezen in de klachtenfolder politie.
Ben je niet tevreden met de manier waarop de politie de klacht heeft afgehandeld dan kun je je klacht neerleggen bij de Nationale Ombudsman. Dit kan digitaal via de website www.nationaleombudsman.nl of per brief naar volgend adres: Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag.

Voor hulp bij het opstellen van een klachtbrief of nadere informatie kun je contact opnemen via ombudsman@svfcgroningen.nl

Namens Juridische commissie SV FC Groningen
Dian de Bruijn, Linda van der Heide en Freija Lekkerkerker