Woensdag 24 oktober: Algemene Ledenvergadering + forum

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging komt er weer aan. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 24 oktober 2012 in het Supportershome. De aanvang is 19.30 uur. Na afloop is er zoals gewoonlijk een forum met onder andere algemeen directeur Hans Nijland en trainer Robert Maaskant. Let op: helaas is in d’Olle Grieze abusievelijk een andere datum vermeld.

Het bestuur van de vereniging zal het afgelopen verenigingsjaar uitgebreid bespreken en kondigt toekomstige ontwikkelingen aan. Leden kunnen zich op de avond laten informeren, hun mening verkondigen en als klankbord dienen voor het bestuur. Het bestuur hecht er dan ook veel waarde aan, dat zoveel mogelijk leden zich laten horen op de vergadering. Uiteindelijk denken de leden mee en geven mede richting aan de toekomst van de vereniging. Vandaar dat op deze avond alleen leden toegang hebben tot de vergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2011
4. Jaarverslag seizoen 2011-2012
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de vergadering, vermoedelijk rond 21.00 uur, is er weer een forum over het wel en wee bij FC Groningen. Gasten zijn in ieder geval algemeen directeur Hans Nijland en trainer Robert Maaskant, en waarschijnlijk ook technisch directeur Henk Veldmate.

Noteer dus 24 oktober in je agenda en tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!