Algemene Ledenvergadering al op 29 augustus ivm bijzondere ontwikkeling

In verband met een bijzondere ontwikkeling, waarvoor het bestuur expliciet toestemming vraagt aan de leden, wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging dit jaar eerder georganiseerd dan normaal. De ALV is dit jaar op donderdagavond 29 augustus om 19.30 uur in het Supportershome. Het afgelopen verenigingsjaar wordt besproken en het bestuur zal een bijzonder plan aankondigen in verband met het 30-jarig jubileum volgend jaar. Het bestuur hecht er veel waarde aan dat veel leden zich laten informeren en horen over dit plan. Komt dus allen. De toegang is alleen voor leden.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 2012
4. Jaarverslag seizoen 2012-2013
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de reguliere vergadering is er weer een forum met algemeen directeur Hans Nijland, technisch directeur Henk Veldmate en trainer Erwin van de Looi. De inschatting is dat het forum rond 21.00 uur begint.

Noteer 29 augustus in je agenda en graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!