Algemene Ledenvergadering op 29 augustus ivm bijzondere ontwikkeling

In verband met een bijzondere ontwikkeling, waarvoor het bestuur expliciet toestemming vraagt aan de leden, wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging dit jaar eerder georganiseerd dan normaal. De ALV is dit jaar op donderdagavond 29 augustus om 19.30 uur in het Supportershome. De toegang is alleen voor leden. Het afgelopen verenigingsjaar wordt besproken en het bestuur zal een bijzonder plan aankondigen in verband met het 30-jarig jubileum volgend jaar. Het bestuur hecht er veel waarde aan dat veel leden zich laten informeren en horen over dit plan. Een dezer dagen besteedt FC Groningen TV aandacht aan de Algemene Ledenvergadering en zal voorzitter John Schurer een tipje van de sluier oplichten van het plan.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 2012
4. Jaarverslag seizoen 2012-2013
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de reguliere vergadering is er weer een forum met algemeen directeur Hans Nijland, technisch directeur Henk Veldmate en trainer Erwin van de Looi. De inschatting is dat het forum rond 21.00 uur begint. Hans Nijland zal bovendien de aanwezigen meer vertellen over het plan voor de zonnepanelen op het dak van de Euroborg en de voordelen van zonnepanelen in het algemeen. Ook FC Groningen TV komt langs en maakt een item over de ALV.

Noteer 29 augustus in je agenda en graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!